Aktuellt i Hulenet,

Hej alla medlemmar!

Hoppas att Ni alla mår bra trots alla vedermödor med Covid 19 . Nedan lite information om vad som hänt inom Hulenet under hösten, samt hur vi tänker oss att genomföra Årsstämman  tisdagen den 23 februari. 

Hulenet

Pandemin och mötesbegränsningarna har hittills bara marginellt påverkat Hulenet. Under hösten har styrelsen sammanträtt vid två tillfällen och båda mötena har varit virtuella. Vi är tacksamma mot Frank Lood som skött det praktiska.

Informations-/grillträffen fick dock i år ställas in.

Under året har 4 nya medlemmar tillkommit och i dagsläget är 129 fastigheter anslutna till Hulenet.

TELIA

Telia kraftsamlade under våren för att komma tillrätta med allt strul som många medlemmar rapporterade kring internetuppkopplingen, TV-störningar med den nya SAGEMCOM-routern etc. Ett mindre antal fastigheter har tyvärr ändå under hösten haft kvarstående problem. Bland annat har detta gällt SONOS och störningar på TVn. Uppdatering av mjukvaran har gjorts i omgångar för att komma tillrätta med buggar, och detta arbete pågår alltjämt.

Vi har nu fått en ny mjukvara installerad, 606C. Denna skall eliminera de flesta problem vi har haft, dock inte SONOS-problemen som man fortsätter att försöka lösa.

Som vi tidigare meddelat har Telia under året tillerkänt Hulenet en kompensation i enlighet med vad vi begärde, för de stora problem som ni medlemmar haft efter nyinstallationen. 

Denna ersättning kommer styrelsen att föreslå skall medföra en avsevärd rabatteringen av årsavgiften för 2021.

Vi är tacksamma om ni meddelar fortsatta problem till thunstroems@gmail.com efter installationen av den nya mjukvaran.

För akuta problem ringer ni vår specialsupport 020 202070.

Årsmöte den 23:e februari kl 19.00

Trots rådande mötesbegränsningar måste ju verksamheten i vår samfällighet fortsätta. Årsmötet kan inte skjutas upp utan måste hållas under februari för att fatta de stadgeenliga beslut som krävs. Emellertid kan denna gång inget fysiskt Årsstämma hållas. Med stöd av regeringsbeslut (’tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor’) så kommer nästa årsstämma att delvis genomföras virtuellt. Lagändringen innebär bl.a. att en person kan vara ombud för flera personer/fastigheter genom fullmakter. 

Skriv redan nu in tiden för Årstämman i kalendern. 

Kallelse och praktisk information kring deltagande kommer att sändas ut i slutet av januari. Ni kommer då också att få en fullmaktsblankett att fylla i och underteckna. I denna blankett finns alla beslutsfrågor i dagordningen listade tillsammans med styrelsens förslag, med kryssrutor för Er att bocka för, JA, eller NEJ. Dessa blanketter skall sändas in till styrelsen senast tre dagar innan Årsmötet för att vi skall kunna registrera svaren och räkna vilka val som medlemmarna gjort i varje enskild fråga. På så sätt blir det rösträkning för varje fråga. Utöver insända röster via fullmakt kommer styrelsens medlemmar att avge sina röster under den virtuella Årsstämman som vi skall försöka få till stånd.

För att ge alla medlemmar möjlighet att testa sin uppkoppling till ett virtuellt möte, liknande det som skall hållas den 23:e, så skall vi försöka ordna en testsession i utbildningssyfte, framför allt för de som har begränsad erfarenhet av virtuella möten. Mer om detta kommer att sändas ut tillsammans med kallelsen och fullmaktsblanketter. 

Vi önskar Er alla en God Jul och ett bättre år 2021.

Styrelsen i Hulenet