Om Hulenet

Optofiber ger en framtidsäker lösning. Datatrafiken in till varje fastighet är som standard på 100 Mbit/s, men kan utökas till 1 Gbit/s. I den ryms bredband, telefoni och HDTV. Den fiber vi har framdragen till villan är av samma typ som Telia använder i sitt stamnät och den kommer att klara flera Terabit/s. Detta är en trygghet inför framtida tekniker och uppgraderingar.

En samfällighetsförening

En förutsättning för att kunna teckna avtal med Telia var att vi bildade en samfällighetsförening. Den bildades den 15/3 2007.

Samfällighetsföreningen hanterar Telias grundavgifter för TV, data och telefoni via årsavgiften till medlemmarna. Föreningens styrelse består av 5 ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen tar inget arvode för sina tjänster och medlemmarna i styrelsen väljs på två år i taget. Till skillnad från exempelvis en vägsamfällighet har Hulenet inga kostnader eller arbetsinsatser för underhåll, utan all teknisk support och drift sköts av Telia.

Hulenet omfattar

Hulenet är unikt tack vare den kostnadseffektiva installationen, men är dock geografiskt begränsad till den förrättning som är gjord hos Lantmäteriet och föreningen kan därför inte ansluta fastigheter utanför det området. Hulenet omfattar följande adresser:

Gå med i Hulenet?

Om Hulenet verkar intressant så går det bra att ställa frågor till styrelsen för att få mer information. Fråga gärna dina grannar som är med i Hulenet om vad de tycker. Samfälligheten har egentligen inget att vinna på att vi blir fler, men vi är rätt stolta över att ha ett kostnadseffektivt och bra fibernätverk här i Hulelyckan och vill gärna dela med oss av det till våra grannar.

Vad krävs

För att gå med i Hulenet krävs för närvarande en startavgift om 16 000 kr (kan variera år till år.) Observera att installationer inne i fastigheten INTE omfattas av startavgiften, utan måste hanteras av fastighetsägaren själv. Den händige kan göra en hel del själv, men vill man ha hjälp så finns det gott om nätverksinstallatörer i Gula sidorna.

Årsavgift för abonnemang och medlemskap i Hulenet tillkommer från och med året efter installationen. Avgiften som debiteras årsvis via email ligger för närvarande på c:a 3 300 kr/år.

Förfrågningar och anmälan görs till styrelsen@hulenet.se

Anmälningsblankett hittar du här